دختر بچه شجاع
حیوانات :::  ارسالی ← کیان قربانی زاده
آواز :::  ارسالی ← کریمی
آواز :::  ارسالی ← سوما
آواز :::  ارسالی ← ابوبکر خیازنه
آواز :::  ارسالی ← شورش معروفی
صدای شما :::  ارسالی ← شورش معروفی
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان