فیلمی از کامل کلهری
گربه عصبانی :::  ارسالی ←
آواز خوانی :::  ارسالی ←
بدون شرح :::  ارسالی ← حسین
آواز :::  ارسالی ← رئوف-م
آواز :::  ارسالی ← رئوف-م
مگه میشه :::  ارسالی ← خبات
آواز :::  ارسالی ← رشید محمدیان
پسر بچه خواننده :::  ارسالی ← امید
پسر بچه خواننده :::  ارسالی ← انور اسعدی
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان