انداختن حیوانات مرده به رودخانه
انتقاد از شستن هر روز خیابان ها توسط شهرداری :::  ارسالی ←
انتقاد از ریختن زباله در بلوار پارک خبرنگار :::  ارسالی ←
هماهنگ نبودن مساجد در اذان گفتن :::  ارسالی ←
کنده کاری اداره گاز در سیدآباد :::  ارسالی ←
درخواست برای خط کشی خیابان های شهر :::  ارسالی ←
درخواست برای آسفالت کردن منطقه مکریان :::  ارسالی ←
پایین بودن کیفیت نان :::  ارسالی ←
نبود آب شرب در پارک :::  ارسالی ←
مشکلات کوی دانشگاه :::  ارسالی ←
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان